Κριτικὰ καὶ διορθώτικα εἰς Βυζαντιακὰ κείμενα

Κριτικὰ καὶ διορθώτικα εἰς Βυζαντιακὰ κείμενα
Тип работы: 
статья
Язык работы: 
греческий
Страниц: 
12

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat или click here to download the PDF file.

Год работы: 
1913
Содержание: 
1. Τὰ Εὐχολόγια (изд. Дмитриевского, Киев, 1901). — 2. Βίος καὶ πολιτεία Νίκωνος τοῦ Μετανοεῖτε (ΝΕλλ 3, 1906). — 3. Λέοντος μαγίστρου, ἀνθυπάυου καὶ πατρικίου ἐπιστολὴ Λέοντι αὐτοκράτορι Ῥωμάιων (ΔΙΕΕ 1). — 4. Μιχὰηλ Ψελλός (Σάθα, ΜΒ 5). — 5. Typikon de Grégoire Pacourianos (ed. L. Petit, 1904). — 6. Τυπικά (изд. Дмитриевского, Киев, 1895). — 7. Θεώδορος Πρόδρομος (AAEEtGrFr 17, 1883). — 8. Βίος Ἁγ. Θεογνίου Βιτυλίου (AnBoll 10, 1891). — 9. Νικήτας Χωνιάτης (Σάθα, ΜΒ 1). — 10. Γεώργιος Ἀκροπολίτης (ed. Heisenberg, 1903, t. I). — 11. Δημήτριος Χωματιανός (Pitra, Analecta sacra et classica, 1891). — 12. Βίος καὶ πολιτεία Παύλου τοῦ νέου τοῦ ἐν τῷ Λάτρῳ (AnBoll 11, 1892). — 13. Βίος καὶ πολιτεία Γεωργίου τοῦ Κυπρίου τοῦ ἐν τῷ Χωζιβᾷ (AnBoll 7, 1888). — 14. Τυπικὸν τῆς μονῆς τῆς Θεοτόκου τῆς Βεβαίας Ἐλπίδας (REGr 17, 1904). — 15. Μανουὴλ Φιλῆς (ed. E. Miller, 1860, t. 1). — 16. Νικηφόρου Γρηγορᾶ Ῥωμαϊκὴ ἱστορία (CB, t. II). — 17. Βίος τῆς ὁσίας Θεοδώρας βασιλίδος Ἄρτης ὑπὸ Ἰώβ (Ἑλληνομνήμων 1, 1843–1852). — 18. Ἰωάννης Κανανός (CB, 1838). — 19. Ἱστορικὸν Κομνηνοῦ μοναχοῦ καὶ Πρόκλου μοναχοῦ (изд. Г. Дестуниса, 1858). — 20. Χρησμὸς Δανιὴλ αʹ περὶ τῆς Ἑπταλόφου καὶ περὶ τῆς νήσου Κρήτης (E. Klostermann, Analecta zur Septuaginta, Hexapla und Patristik. Leipzig 1895).
Страница начальная: 
58
Страница конечная: 
69
BB
XX1
3