Βυζαντιναὶ ἐπιγραφαὶ Γορτυνίας

Βυζαντιναὶ ἐπιγραφαὶ Γορτυνίας
/ Νῖκος Α. Βέης
Название рус.: 
Веис Н. Византийские надписи Гортинии
Тип работы: 
статья
Язык работы: 
русский (дореформенная орфография)
Страниц: 
10

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat или click here to download the PDF file.

Год работы: 
1904
Заметки: 
— 1) Димицана: надпись о метохе мон-ря Врасон (= Варсон, или Валтас, мон-рь св. Николая в Аркадии), до сер. XV в. 2) Каритена: надпись о строителе моста по имени Рауль-Мануил Меликис, 6948=1440 г. 3) Там же: строительная надпись в честь Царицы-Матери (Богородицы) некоего Крокондила (ὁ Κροκόντηλος) (ср. мятежник Κροκόντυλος у Сфрандзи и Κροκόδυλος в поэме о хождении Мазариса в ад). — Der Verf. ediert und bespricht drei z.T. stark verstümmelte Inschriften aus dem 15. Jh. In der ersten handelt es sich um ein der μονὴ Βρασῶν geschenktes Metochion, in der zweiten um die beim Städtchen Καρύταινα über den Alpheios führende Brücke, die im Jahre 1440 Ῥαοὺλ Μανουὴλ ὁ Μελίκης restaurieren ließ, und in der dritten um eine Stiftung eines Κροκόντηλος, welchen Namen der Verf. einerseits mit Ἀκροκόντυλος und andrerseits mit dam in der Höllenfahrt des Mazaris vorkommenden Namen Κροκόδυλος, sowie mit dem von Georg. Phrantzes^arwähnten Κροκόντυλος zusammenstellt. [E.K.]
Страница начальная: 
63
Страница конечная: 
72
BB
XI1
2