Ἀθωῗτις Στοά, 6–13

Ἀθωῗτις Στοά, 6–13
/ Ὑπὸ Ἀλεξάνδρου Ε. Λαυριώτου
Название рус.: 
Александр Лаврский. Афонские грамоты
Тип работы: 
статья
Язык работы: 
русский (дореформенная орфография)
Страниц: 
12

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat или click here to download the PDF file.

Рубрикатор географический: 
Год работы: 
1899
Содержание: 
6. Κτηματολόγιον τῆς ἱερᾶς μονῆς τῆς ὑπεραγίας Θεοτόκου τῆς ἐπιλεγομένης Σπηλαιοτίσσης ἐν τῷ ὄρει τοῦ Τίμτζου. — 7. Ἰωάννου τοῦ πρώτου τοῦ Ἁγίου Ὄρους ἀφιερωτικὸν πρὸς τὸν ἅγιον Ἀθανάσιον καὶ τὴν ἱερὰν αὐτοῦ Λαύραν, τόπων εἰς τὸν Πλατὺν καὶ ἁλιευτικῶν στασιδίων. — 8. Τοῦ πρώτου τοῦ Ἁγίου Ὄρους δωρητήριον πρὸς τὸν ἅγιον Ἀθανάσιον τόπων τινῶν. — 9. Τοῦ αὐτοῦ Ἰωάννου πρώτου περὶ τῆς μονῆς Μονοξυλίτου. — 10. Περὶ τῆς μονῆς τοῦ Καλαφάτου. — 11. Ἕτερον ἔγγραφον περὶ τῆς αὐτῆς μονῆς τοῦ Καλαφάτου. — 12. Ἀφιέρωσις τοπίου τινὸς τῆς μονῆς τοῦ ἁγίου Νικολάου πρὸς τὴν μονὴν τῆς Στροβηλαίας. — 13. Ἐγκατάστασις ἡγουμένου ἐν τῇ μονῇ τῶν Ῥουδάβων.
Страница начальная: 
448
Страница конечная: 
459
BB
VI3
2