Ἀνωνύμου ποίημα παραινετικὸν ἐν ἑξαμέτροις

Ἀνωνύμου ποίημα παραινετικὸν ἐν ἑξαμέτροις
Название рус.: 
Досиос Н. Г. Анонимного автора поучительное стихотворение в гекзаметре
Тип работы: 
статья
Язык работы: 
греческий
Страниц: 
14

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat или click here to download the PDF file.

Год работы: 
1896
Заметки: 
— «Disticha Catonis» в греческом переводе Максима Плануды (см. сообщение Э. Курца, ВВ 4, 303).
Страница начальная: 
560
Страница конечная: 
573
BB
III3
2