Хавьярас Н. Д.

Χαβιαράς, Νικήτας Δ.
Хавьярас, Никита Демосфен
Χαβιαράς, Ν. Δ.
Chaviaras, Nikitas D.

Дата рождения: 
17/07/1884
Место рождения: 
Дата смерти: 
09/10/1962

- греческий филолог.

Сын Димосфениса Хавьяраса. Изучал филологию на Самосе и в Афинах, преподавал в государственной школе Кастру (1913-1919), в гимназии и лицее Панормитис в Сими (1913-1920), после был направлен в гимназию Лероса (1922-1924), затем обучал в школах греческой общины в Суэце (1924-1927). С 1927 по 1938 года создает и возглавляет муниципальную школу и гимназию Панормитис в Порт-Тауфик (Египет) и, наконец, состоял в должности директора греческой гимназии Хартума (1938-1949 гг).

С 1952 работал в качестве временного хранителя древностей острова Сими, а в 1960 избран мэром Сими. Выпускал в течение трех лет в Сими еженедельный журнал под названием «Ελπίς» («Надежда»).

Он оставил богатое творческое наследие, которое включает в себя ценные исследования в области папирологии и эпиграфики, а также работы по средневековой церкви.

Публикации: 

1.- «Ετυμολογίαι βυζαντιακής τοπωνυμίας», Ξενοφώντος, 1907, σ. 299 κ.ε.

2.- «Βυζαντιακή σφραγίς και χριστιανικόν μνημείον», Βυζαντινά Χρονικά Περικλέους, 1908, σ. 1 κ.ε.

3.- «Μητρωνυμικά Οικογενειακά Ονόματα Σύμης», Λάμπρου «Νέος Ελληνομνήμων», τ. Γ΄, σ. 253 κ.ε.

4.- «Ανέκδοτα μολυβδόβουλα», Journal International d’ Archeologie Nomismatique, 1910, σ. 149 κ.ε.

5.- «Προσφορικαί σφραγίδες ήτοι: τυπάρια και βυζαντιακή σφραγίς, συμβολαί εις την Χριστιανικήν Αρχαιολογίαν», «Εκκλησιαστικός Φάρος», Αλεξάνδρεια, 1910, σσ. 355-371

6.- «Ανέκδοτοι Επιστολαί του Πηγά», «Εκκλησιαστικός Φάρος», τ. Θ΄, Αλεξάνδρεια, σ. 389 κ.ε.

7.- «Μελετίου του Πηγά Ανέκδοτα Ελεγεία», «Εκκλησιαστικός Φάρος», τόμος ΙΑ΄, Αλεξάνδρεια, 1913, σ. 5 κ.ε.

8.- «Αρχαιολογικής Εταιρείας Πάπυροι 1-2», «Αρχαιολογική Εφημερίς», 1913, σ. 17 κ.ε.

9.- «Αρχαιολογικής Εταιρείας Πάπυροι 4-6», «Αρχαιολογική Εφημερίς», 1923, σ. 72 κ.ε.

10.- «Σποράδων Επιγραφαί (Σύμης, Κω, Πάτμου, Λεβίνθου, Λεψίας) 1-13», «Αρχαιολογική Εφημερίς», 1915, σ. 131 κ.ε.

11.- «Σποράδων Επιγραφαί (Σύμης, Τήλου, Λέρου) 13-14», «Αρχαιολογική Εφημερίς», 1922, σ. 39 κ.ε.

12.- «Εις Σποράδων Επιγραφάς», «Αρχαιολογική Εφημερίς», 1922, σ. 49

13.- «Εις Λίνδου Επιγραφήν», «Αρχαιολογική Εφημερίς», 1922, σ. 52

14.- «Κνιδίας Χερσονήσου Επιγραφαί», Boulletin de correspon Hellenique

15.- «Το Λεριακόν ψήφισμα του Εκαταίου», «Εστία», Αθήναι, 1922

16.- «Ο Πατριάρχης Φώτιος και ο Ακάθιστος Ύμνος», Τυπογραφείον του «Μικρασιατικού» Ελένης Σ. Σβορώνου, Σάμος, 1912

17.- «Δημοτικά ʼσματα Τήλου», «Ημερολόγιον» Ελένης Σ. Σβορώνου, Σάμος

18.- «Σφραγίδες λαζιών σαμιακών αμφορέων», «Ημερολόγιον» Ελένης Σ. Σβορώνου, Σάμος

19.- «Αναθηματική επιγραφή εκ Σύμης», «Φωνή της Δωδεκανήσου», αρ. 3, 1923,

20.- «Οι Ρόδιοι ως σφενδονήται», «Φωνή της Δωδεκανήσου» αρ. 14, 1923

21.- «Συμαϊκή στήλη ανεπίγραφος», «Φωνή της Δωδεκανήσου», αρ. 4, 1923

22.- «Επιγραφαί Λέρου», «Φωνή της Δωδεκανήσου», 1923

23.- «Θραύσμα ψηφίσματος εκ Λέρου», «Φωνή της Δωδεκανήσου», αρ. 5, 1923

24.- «Ροδίων ενθύμημα χαρίεν», «Φωνή της Δωδεκανήσου», αρ. 39, 1924

25.- «Τα παρά την Διώρυγα Α’ (Λόγοι τρεις)», Σουέζ, 1925

26.- «Κεραμικαί Επιγραφαί», «Παναθήναια», 1907

27.- «Το φυσικόν ωρολόγιον παρά τοις Έλλησι», 1931

28.- «Πεμπάδες ήτοι φιλολογικαί επιστημονικαί δημοσιεύσεις κατά Πεντάδα. Πεμπάς α΄», τ. Α΄, 1936.

29.- «Λαογραφικά εκ Σύμης Α΄: Παραδόσεις Θρησκευτικαί», Αθήνα, 1947

30.- «Η Νανού και το σπήλιο της Σκορδαλούς», Αθήνα, 1947

31.- «Ο Καλοστράτης της Σύμης», Αθήνα, 1947

32.- «Λαογραφικά εκ Σύμης Β΄: Παραδόσεις περί θησαυρών», Αθήνα 1948

33.- «Λαογραφικά εκ Σύμης Γ΄: Μύθοι», Αθήνα, 1948

34.- «Τα Μοναστήρια της νήσου Σύμης: ήτοι αρχιτεκτονική, αγιογραφία, ιστορία και λαογραφία των Μοναστηριών της νήσου Σύμης», Αθήνα, 1962

35.- «Συμαϊκά Ανάλεκτα», στο «Συμαϊκά», τ. Β΄, εκδ. Επιτροπή Συμιακών Εκδόσεων, Αθήνα, 1974, σσ. 130-134

36.- «Συμαίων γυμνών σπογγαλιαίων φρικτά επεισόδια», στο «Συμαϊκά», τ. Γ΄, εκδ. Επιτροπή Συμιακών Εκδόσεων, Αθήνα, 1977, σσ. 285-293, 3 

Epigraphai Knidias Chersonisou // Bulletin de correspondance hellénique. 1910. Volume 34. Numéro 34. pp. 425-428.

 

Совместно с братом Михаилом Хавиарасом (1886 - 1954) опубликовали в «Αρχαιολογική Εφημερίδα» ("Археологическом журнале") исследования:

"Надписи Родоса 1-17", 1907, стр. 209

"Надписи Родоса 18-70" 1913

"Надписи Родоса 70-110", 1913

"Надписи Родоса 111", 1922.

по-французски их работа опубликована в «Un Synagoge Juive á Sidé de Pamphilie», Revue des éludes Juives Paris, 1909, σ. 6065.

 

Лит.:

1 Παπαχριστοδούλου Ιωάννης Χρ., «Η Ροδιακή Περαία και η συμβολή των Δ. Ν. και Μ. Χαβιαρά στην ιστορική και αρχαιολογική έρευνά της», στα Ροδιακά Γράμματα, τε. 1 - 1992, εκδ. Σ.Γ.Τ.Δ., Ρόδος, 1992, σσ. 158-170.

2 Χατζηφώτης Ι.Μ., «Νικήτας Δ. Χαβιαράς» (νεκρολογία) στο περ. Δωδεκανησιακόν Αρχείον, τ. 4ος, εκδ. Δωδεκανησιακή Ιστορική και Λαογραφική Εται¬ρεία, τύποις Σωτ. Σπυρόπουλου, Αθήνα, 1963, σσ. 293-294.

3 Χατζηφώτης Ι.Μ., «Αλεξάνδρεια Οι δύο αιώνες του νεώτερου ελληνισμού 19ος - 20ός αιών», εκδ. Publications, Αθήνα, 1999, σ. 155. -Χαβιαράς Νικήτας, εργογραφία, στο δικτυακό τόπο της Δημόσιας Βιβλιοθήκης Ρόδου, http://www.rhodeslibrary.gr/, (14.3.2012). -Χατζηφώτης Ι.Μ., «Ιστορία της Αλεξανδρινής Λογοτεχνίας», Αθήνα, 1967, σ. 48.

4 Καστρουνής Παντελής, «Δωδεκανησιακή Πινακοθήκη Νικήτας Δ. Χαβιαράς», στο Δωδεκανησιακόν Ημερολόγιον 1928, έτος πέμπτον, τυπογραφείον Κασιμάτη και Ιωνά, Αλεξάνδρεια, 1928, σσ. 145-148.

Рубрикатор просопографический: 
Ключевые слова: 
Адрес: 
Сими
Греция