Грабский А. Ф.

Грабский, Анджей Феликс
Grabski, Andrzej Feliks

Дата рождения: 
13/09/1934
Место рождения: 
Дата смерти: 
26/06/2000
Место смерти: 

польский историк, специалист по истории историографии и истории средневековья.

В 1951 году он начал изучать историю на факультете философии и истории Университета Лодзи, где он учился, в частности, под руководством Станислава Зайончковского, Стефана Краковски и Мариана Генрика Середжского . Он окончил его в 1955 г. В 1962 г. он получил докторскую степень за труд "Польша X-XII века в современным данным". После окончания обучения работал в Институте истории ПАН, в котором в 1967 году представил свою работу "Польша во взгляде Западной Европы XIV-XV века". Стал экстраординарным профессором в 1976 году, завод в 1988 году.

В 1986-1989 он был членом Национального комитета Грюнвальд.

Вел исследования по истории средних веков, истории общественно-политической мысли XIX и XX веков и историографии. Сотрудничал с университетом города Лодзь, где в конце 70-ых годов стал одним из основателей Межвузовского Института политических наук. Кроме того, он занимал пост председателя Национального совета г. Лодзь. В 90-х годах он стал заведующим кафедрой истории и историография университета Лодзь, оставался до конца жизни. Член - основатель Международной комиссии по истории историография, член редакционного комитета журнала Storia della Storiografia, редактор серии Klasycy Historiografii, удостоен многих наград и премий.

Он опубликовал 17 книг и сотни научных работ, в том числе несколько монографий и учебников. Среди них, они выделяются "Zarys historii historiografii polskiej" i "Dzieje historiografii". Многие из его работ были опубликованы за рубежом.

 

Публикации: 

Polska sztuka wojenna w okresie wczesnofeudalnym, Warszawa: Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej 1959.
Bolesław Chrobry. Zarys dziejów politycznych i wojskowych, Warszawa: Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej 1964.
Polska w opiniach Europy Zachodniej X–XII w., Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe 1964.
Bolesław Krzywousty, Warszawa: Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej 1968.
Polska w opiniach Europy Zachodniej XIV–XV w., Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe 1968.
Orientacje polskiej myśli historycznej. Studia i rozważania, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe 1972.[4].
Mieszko I ok. 930-992, Warszawa: Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej 1973. (redakcja)
Michał Bobrzyński, Dzieje Polski w zarysie, oprac. i wstęp Marian Henryk Serejski, A. F. Grabski, Warszawa: PIW 1974 (wiele wydań). (redakcja)
Tadeusz Korzon, Odrodzenie w upadku: wybór pism historycznych, oprac. i wstępem poprzedzili Marian Henryk Serejski, i A. F. Grabski, Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1975.
Myśl historyczna polskiego oświecenia, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe 1976[5].
Historiografia i polityka. Dzieje konkursu historycznego im. Juliana Ursyna Niemcewicza 1867-1922, Warszawa: PIW 1979[6]. (redakcja)
Zygmunt Wojciechowski, Zygmunt Stary (1506-1548), oprac. i wstępem poprzedził Andrzej Feliks Grabski, Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1979.
W kręgu naczelnika. Rapperswilskie inicjatywy kościuszkowskie 1894–1897, Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1981[7].
Troski i nadzieje. Z dziejów polskiej myśli społecznej i politycznej XIX wieku, Łódź: Wydawnictwo Łódzkie 1981[8]. (redakcja)
Marc Bloch, Społeczeństwo feudalne, tł. Eligia Bąkowska, wstępem poprzedził Andrzej Feliks Grabski, Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1981.
Perspektywy przeszłości. Studia i szkice historiograficzne, Lublin: Wydawnictwo Lubelskie 1983.
Dzieje polskiej myśli politycznej w czasach nowożytnych i najnowszych, cz. 1, pod red. Andrzeja Feliksa Grabskiego, Łódź: UŁ 1985.
Kształty historii, Łódź: Wydawnictwo Łódzkie 1985.[9]. (redakcja)
Władysław Smoleński, Szkoły historyczne w Polsce (główne kierunki poglądów na przeszłość), przedmową poprzedził Andrzej Feliks Grabski, Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1986.
Joachim Lelewel i demokracja niemiecka: z dziejów międzynarodowych kontaktów polskiej lewicy w dobie Wielkiej Emigracji, Łódź: Wydawnictwo UŁ 1987.[10]. (wstęp)
Wiaczesław P. Wołgin, Szkice o zachodnioeuropejskim socjalizmie utopijnym, tł. Janina Smoleńska, wyboru dokonała Alina Barszczewska-Krupa, wstępem poprzedził Andrzej Feliks Grabski, Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1989. (redakcja)
Między Wschodem a Zachodem. Studia z dziejów polskiego ruchu i myśli socjalistycznej, pod red. Andrzeja Feliksa Grabskiego i Pawła Samusia, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 1995.[11]. (redakcja)
Zygmunt Zaremba (1895-1967). Materiały z ogólnopolskiej sesji naukowej, pod red. Andrzeja F. Grabskiego i Jerzego Kukulskiego, Piotrków Trybunalski: Wydawnictwo WSP 1997.
Zarys historii historiografii polskiej, Poznań: Wydawnictwo Poznańskie 2000[12].
Spór o prawa dziejowe. Kontrowersje wokół Henry'ego Thomasa Buckle'a w Polsce w dobie pozytywizmu, Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu M. Curie-Skłodowskiej 2002[13].
Dzieje historiografii, wprowadzenie Rafał Stobiecki, Poznań: Wydawnictwo Poznańskie 2003 (wyd. 2 - 2006)[14].
 
Лит.:
Jarosław Kita, Rafał Stobiecki, Słownik biograficzny historyków łódzkich, Łódź – Kurowice: Ibidem 2000. s. 39-40.
Lidia Michalska-Bracha, Pamięci Profesora Andrzeja Feliksa Grabskiego (13 września 1934 - 26 czerwca 2000), "Almanach Historyczny" 3 (2001), s. 343-350.
Benon Miśkiewicz, Profesor Andrzej Feliks Grabski o metodologii historii wojskowej [w:] Studia z Dziejów Polskiej Historiografii Wojskowej, red. Benon Miśkiewicz, t. 11, Poznań: Instytut Historii UAM 2009, s. 19-26.
Sławomir Nowinowski, Andrzeja Feliksa Grabskiego żywoty równoległe, "Aparat Represji w Polsce Ludowej 1944-1989" 4 (2007), nr 1 (5), s. 234-269.
Rafał Stobiecki, Historia była Jego pasją (wspomnienie o prof. A. F. Grabskim), „Kronika. Pismo Uniwersytetu Łódzkiego” 2000, nr 4, s. 16–17.
Rafał Stobiecki, Andrzej Feliks Grabski (1934-2000), „Rocznik Łódzki” 47 (2000), s. 273–275.
Rafał Stobiecki, Andrzeja Feliksa Grabskiego droga do historii historiografii, "Przegląd Nauk Historycznych" 1 (2002), s. 235-243.
Eugeniusz Rudziński, Jerzy Zawitaj, Dziejopisarstwo Andrzeja Feliksa Grabskiego, Pułtusk: Wyższa Szkoła Humanistyczna imienia Aleksandra Gieysztora 2005.
Andrzej Wierzbicki, Andrzej Feliks Grabski, "Kwartalnik Historyczny" 108 (2001), nr 1, s. 155-159.
Andrzej Wierzbicki, Andrzej Feliks Grabski (1934-2000) jako historyk historiografii, "Historyka" 31 (2001), s. 3-14.
W kręgu historii, historiografii i polityki, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 1997 (Zawiera prace dedykowane Andrzejowi Feliksowi Grabskiemu oraz bliografię prac A. F. Grabskiego).

Рубрикатор просопографический: